Politisches Plakat der CDU
Beschreibung: 

Politisches Plakat der CDU infolge des Mordes an Generalbundesanwalt Siegfried Buback, 1977, Foto: CDU, Quelle: Wikimedia, Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE